תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

אנו מברכים אותך על הגעתך לאתר "ממון" ו/או אתרי המשנה שלו  (להלן: "האתר" / "מתחם הפעילות")  הפועל בכתובת www.mamon.biz, www.mamon-blog.com ו/או בכל מתחם דיגיטלי ו/או דומיין אחר, באשר יהיה כתובתו המקושר למתחם הפעילות.

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובהעמקה את כל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: "התקנון") וזאת בטרם עשיית כל שימוש במתחם הפעילות  ו/או בכל חלק ממנו ו/או בטרם רכישת כל מוצר ו/או שירות המוצעים במסגרתו ו/או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת על ידי האתר ו/או אורי בריליאנט, ו/או נציגי האתר ושירותיו במסגרת כל פלטפורמה באם מקוונת ו/או לאו .

אתר ממון ואתרי המשנה שלו מופעלים על ידי חברת אורות – להאיר את האינטרנט בע"מ ומנועל על ידי מר אורי בריליאנט ו/או כל גורם הפועל מטעמו, ובכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהל אתר ממון בעמוד צור קשר שבאתר, במייל   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטלפון: 0528693990.

התקנון מגדיר את  כלל הזכויות ו/או החובות החלות על משתמש באתר לרבות בגין שימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו, אם בתמורה ו/או חינמיים , כולל ומבלי למעט בגין השירותים ו/או המוצרים המקוונים המוצעים והן במסגרת ההרצאות ו/או הכנסים ו/או שירותי הליווי המוצעים במסגרתו ללקוחות האתר, לרבות ומבלי להגביל ללקוחות מוסדיים ו/או פרטיים והנך מחויב/ת לנהוג בהתאם לתוכנם . (להלן: "השירותים " "המוצרים")

תקנון זה ממזג ומכיל בתוכו את מלוא החיובים, ההסכמות והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג באתר ו/או בכל מוצר ו/או שירות המוצע במסגרתו לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום (ככל שיידרש) , כפי שיפורט בתקנון זה, בעוד האתר שומר על זכותו, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון  זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל , אתר ממון שומר על זכותו לעדכן את סל המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל שימוש במתחם הפעילות , באשר יהיה טיבו וסוגו, מעיד על מתן הסכמה להוראות הקבועות בתקנון זה יחולו ועל אישורך והצהרתך כי כל הוראות ו/או הסכמות המפורטות בו יקוימו ו/או יחויבו אותך. מתוקף ההצהרה כאמור, הנך מוותר/ת ויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד אתר ממון ו/או חברת אורות – להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או נגד אורי בריליאנט ו/או כל גורם מטעמם לרבות סוכניהם, שלוחיהם מנהליהם וכיו"ב בגין כל עניין הקשור לשימושך במתחם הפעלות  ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים בו למעט דרישה ו/או תביעה הקשורה להפרה מצד אתר ממון בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

כל הכללים המפורטים בתקנון זה יחולו בהתאם, גם על הפעילות המתבצעת במסגרת קבוצת הפייסבוק של אתר ממון (הקיימת ו/או אשר תיווסד בעתיד ) במסגרתה פועלת ו/או תפעל קהילה המעודדת ומאפשרת בין היתר העברת מידע בין כלל חבריה באמצעות העברת תכנים איש לרעהו בנושאים הקשורים לאתר (להלן בהתאמה: "קבוצת הפייסבוק " "הקהילה")

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחס כמובן גם לקהל הנשי.

 

הסכמה לתנאי התקנון

מוסכם כי השימוש במתחם הפעילות  ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג על ידך במסגרתו, לרבות ומבלי למעט פעולת גלישה בלבד, רישומך באתר כמשתמש רשום עם או בלי סיסמא והן כל פעולה נוספת הקשורה לשימוש באתר ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים בו, מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת לאתר ממון לנהוג על פי תנאיו של תקנון זה  וכל האמור בו יחייב אותך באופן סופי ומוחלט ומכאן נגזרת החשיבות הרבה לקוראם בעיון רב בטרם עשיית כל פעולה באתר.

ההסכמה הנ"ל, הניתנת על ידך לתנאיו של תקנון זה הינה סופית מוחלטת ובלתי חוזרת וניתנת אף כהסכמת מכללא לכלל ההוראות של תקנון זה ו/או תנאים נוספים שיתווספו על ידי אתר ממון בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

    הנך מאשר/ת כי הנך בגיל 18 ומעלה והנך בעל הכשרות המשפטית הנדרשת להתקשר בתקנון מחייב זה.

    הנך מתחייב/ת כי כל המידע שנמסר ו/או יימסר על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת מתחם הפעילות ו/או השירותים ו/או המוצרים הינו אמת ומדויק.

    הנך מאשר/ת את האיסור המוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בפרטים מזהים של אדם אחר ו/או לתת כל מידע שהוא כוזב או אינו מדויק לחלוטין. הנ"ל חל גם על כלל המידע שנמסר על ידך במהלך כל הליך הרשמה המתבצע באתר מכל סוג.

אי כיבוד על ידך של הכללים הנ"ל ו/או של כל אחת מהוראותיו של תקנון זה עשוי להוות עילה לאתר ממון להפסקה ו/או השהייה ו/או חסימת גישתך להמשך שימוש על ידך באתר ו/או באילו ממוצריו ו/או שירותיו ו/או תכניו ואתר ממון שומר על זכותו, לבטל בכל עת את שם המשתמש שלך ו/או לדחות את הרשמתך ו/או להפסיק לאלתר את מתן השירותים ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו והכול כאמור בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון ומבלי חובתו לנמק את הטעמים להחלטותיה.

 

עריכת שינויים

אתר ממון ו/או כל גורם המורשה לפעול מטעמו שומר על זכותו לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או בסל המוצרים ו/או השירותים ו/או בתכנים הנכללים בהם ו/או במידע ו/או בתוכן מכל סוג המוצעים באתר לרבות השעיה ו/או שינוי של כל חלק מהמוצרים ו/או מהשירותים ו/או של כל תוכן המוצע במסגרתם, שינויי של תעריפי התמורה בגין המוצרים ו/או השירותים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון.

מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק במתחם הפעילות  ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.

יובהר כי המשך שימוש על ידך באתר לרבות בכל חלק ממנו ומבלי לגרוע המשך שימוש במוצריו ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנון זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד אתר ממון  ו/או אורי בריליאנט ו/או נגד כל יישות משפטית ו/או גורם הפועל מטעמו בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי אתר ממון  ו/או מי מטעמו.

 

כללים לשימוש במתחם הפעילות

הנך נדרש להשתמש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים המוצעים בו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. הנך מתחייב/ת בזאת כי כל שימוש באתר ו/או במוצריו ו/או בתכניו ייעשה על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי בלבד ובהתאם להרשאות מאת אתר ממון ו/או מי מטעמה בהתאם לאמור בתקנון זה.

יובהר כי "תוכן" בהקשר של תקנון זה או "תכנים" כולל כל מידע ו/או שיטה מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך עיצובם והצגתם לרבות אך לא להגביל כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, הדמייה, דגימה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוזיקלי, כל קוד מחשב, תוכנה, יישום, מאגר נתונים, וממשק וכל סימן ו/או תו ו/או סמל.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן :

 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר זכויות פטנט, סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של אתר ממון ו/או של אורי בריליאנט ו/או של כל אדם או ישות משפטית הפועלת מטעמן ו/או או הפרת כל חוק ו/או או חבות הסכמית.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר לאתר ממון ו/או לכל גורם מטעמה כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק, או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני . הוראה זו תחול ללא כל תנאי ו/או מגבלה גם על פעילות הקשורה לאתר ממון המתבצעת במסגרת עמוד הפייסבוק שלו או בכל מסגרת אחרת הקשורה לאתר.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלייצר ו/או להעביר לאתר ממון ו/או למתחם הפעילות ו/או לכל משתמש בקבוצת הפיסבוק ו/או בקהילה כל תוכן אשר לא הוזמן ו/או פרסומת שלא אושרה ו/או חומרי קידום או כל הודעת דואר זבל, ספאם או תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות אתר ממון ו/או כל גורם שלישי הקשור לאתר ממון ו/או למי מטעמה לרבות בכל הקשור באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו ו/או פעילויות מכל סוג של משתמשי האתר ו/או קבוצת הפייסבוק ו/או פעילויות הקהילה כהגדרתה דלעיל   .
 • הנך מתחייב/ת לא להתחזות לאדם או לישות, כולל עובד כלשהו או נציג של אתר ממון.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את אתר ממון ו/או מי מטעמה (בעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים המוצעים באתר, ו/או לתפקודו התקין של מתחם הפעילות ו/או של אתר ממון . להימנע מהעברת הודעות בשם אתר ממון שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב מאת אתר ממון ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.
 • הנך מאשר/ת את המניעה המוחלטת מעשיית כל שימוש שעשוי לשנות ו/או לתרגם ו/או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לרבות האיסור המוחלט להעתיק, להשכיר, להפיץ, ו/או להעביר בכל דרך אחרת כל זכות אישית הניתנת לך באמצעות שימושך באתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו לרבות ומבלי להגביל תכניות הדגל המוצעים בו, כגון ומבלי להגביל , תכנית הדגל הידועה בשם "מכונת הלידים – קורס קידום אתרים" ו/או כל מוצר ידע אחר ו/או השירותים המוצעים בו שאינה בכפוף לקבלת הרשאה מראש ובכתב כנדרש ובהתאם להוראותיו של תקנון זה .

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתר ממון  שומר על זכותו הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי למעט בקבוצת הפייסבוק ו/או בכל מתחם בה תפעל הקהילה בעתיד העשוי בכל אופן להפר את הוראותיו של תקנון זה, ו/או את חוקיה של מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור הנהוגה בה, וזאת אף בנסיבות בהן לא נתקבלה כל הודעה מאת גורם שלישי בדבר ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתר ממון  ו/או כל גורם המורשה לפעול מטעמה רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לקבוצת הפייסבוק ולכל חלק ממנו ו/או לכל מתחם במסגרתו מוצעת פעילותה של אתר ממון  , לרבות פלטפורמות מקוונות ו/או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון  נידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו/או הסיסמא ו/או לכל תוכן המצוי בו.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם אתר ממון בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על  אתר ממון ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את אתר ממון  ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה או של מי מטעמה אשר נתן לחברה הרשאה לעשות בו שימוש , בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי אתר ממון  למעט אם קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.

 

רישום באתר:

כל אחד יכול לגלוש במתחם הפעילות ולצפות בתוכן ו/או מידע המצוי בו ("להלן: גולש"). על מנת ליהנות ממוצרי הידע המוצעים בו, לרבות מתכניות ו/או קורסים ו/או שיטות ייחודיות המוצעים בו אם כיום ו/או בעתיד ללא תשלום. ישנם תכנים באתר שכדי לקבל גישה אליהם הנך נדרש למלא פרטים כגול כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ושם. אתר ממון שומר לעצמו את הזכות לשנות או להגביל את הגישה לתכנים אלו מעת לעת, גם למי שכבר נרשם אליהם. בהרשמתך לתכנים אלו הנך מתחייב שלא להעביר את התכנים לאדם או גורם אחר, אלא אם כן ניתנה לכך הרשאה מופרשת מאת האתר.

ישנם תכנים באתר הניתנים רק תמורת תשלום. חל איסור מוחלט לגשת לתכנים אלו ללא התשלום, וכן חל איסור על משתמש ששילם להעביר את התכנים או את פרטי הכניסה שלו (כגון שם משתמש וסיסמה) לכל גורם אחר.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה את הסכמתך להימנע לפעול בעניינים להלן:

 • לתת לאתר ממון שם ו/או דומיין ו/או כל פרט מזהה נוסף של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם. ו/או
 • להשתמש בפרטי הגישה של אדם אחר מבלי לקבל הרשאה כנדרש. או
 • להשתמש בשם ו/או דומיין שעשוי להיות גס, וולגרי או פוגעני.

האחריות בדבר חובתך לשמור בהקפדה יתרה על סודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך.

הנך מתחייב/ת לכבד את האיסור המוחלט להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ו/או של ישות משפטית אחרת מבלי שברשותך הרשאתה המפורשת בכתב של אתר ממון.

הנך מתחייב/ת להודיע לאתר ממון בכתב בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע לידיעתך כי התקיים אירוע בו נעשה שימוש בלתי מורשה ו/או יש חשש כי יתקיים אירוע כאמור בחשבון המשתמש שלך ו/או של צדדים שלישים ולהעביר למנהל האתר הפועל בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  הודעה בכתב בדבר כל פעילות העשויה לפגוע בפרטיותם וביטחונם של משתמשים אחרים באתר.

יודגש כי חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ואורי בריליאנט שומרים על זכותם כי בכל עת בעתיד, הנ"ל יהיו רשאיים לשנות הן את סל המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידם והן את גובה התמורה המבוקשת על ידה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור והן את עמלות כרטיסי האשראי הנדרשות על ידה ו/או על ידי כל גורם מטעמם.

יובהר כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי משתמש במסגרת האתר לא יאפשרו לאתר ממון  לבצע גבייה בפועל של סכומי התמורה, בין היתר אך מבלי למעט בשל טעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס אשראי אשר ניתן על ידי המשתמש ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב ומכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן אתר ממון  יפנה למשתמש ויהא זכאי לדרוש את תמורה באמצעי תשלום חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאי תקנון זה ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד אתר ממון  בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מגבייה כאמור.

 

התמורה

התמורה וכל עניין הקשור ו/או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכנים המוצעים במסגרת מתחם הפעילות ו/או בתכניות ו/או במוצרים הדגיטלים ו/או בשירותים תקבע על ידי אתר ממון ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו/או מדיניות הביטול הנהוגה באתר.

יובהר כי אתר ממון שומרת על זכותו לעדכן את גובה התמורה ו/או את מדיניות התשלומים ו/או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.

הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך כי בהתאם למדיניות הביטול הנהוגה באתר ממון וחברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ לא תחול כל זכות ביטול ו/או השבה על המוצרים ו/או השירותים המוצעים, אלא באם נרשם מפורשות כי בגין מוצר פיזי פלוני יחול חריגה מכלל זה. כל זה בכפוף להוראות החוק להגנת הצרכן. כלל זה אינו חל על קורס "מכונת הכסף – קידום אתרים בגוגל" (ו/או בכל שם חלופי שיקרא בעתיד), בגינה חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ מציעה לקהל רוכשי התכנית 28 ימים לבטל את הרשמתם החל מהיום בו ניתנה הגישה לרוכש הקורס, וזאת באם בקשת הביטול נתקבלה בכתב או בסמס אצל מנהל מורשה מטעם אתר ממון, תוך 28 ימים קאלנדרים ממועד נתינת הגישה לקורס. במקרה של ביטול אתר ממון יפעל להשבת התשלום ללקוח תוך 10 ימים מעת קבלת הבקשה, אולם מועד העברת הכספים בפועל תלוי בחברות הסליקה והאשראי דרכם התבצע התשלום המקורי, ולא באתר ממון.

התמורה שנקבעה בגין השירות ו/או המוצר תשולם באמצעות סליקת כרטיס אשראי המתבצעת דרך הפלטפורמה של www.cardcom.co.il אשר אחראים על הפקת חשבוניות מותאמות והתשלום יבוצע בכפוף לתנאי השימוש של cardcom.co.il

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, אתר ממון שומרת על זכותה להציע לקהל לקוחותיו אף מגוון אפשרויות תשלום נוספות , בין היתר באמצעות תשלום באמצעות Paypal מסירת המחאות, תשלום במזומן  ו/או באמצעות העברה בנקאית אך יובהר כי אופני תשלום חלופיים אלו, יהיו כפופים לפניה שתתבצע על ידי לקוח למנהל האתר של אתר ממון קבלת הרשאה מראש ובכתב מאת גורם המוסמך לביצוע תשלום התמורה באופן חלופי שאינו באמצעות סליקת האשראי המתבצעת באתר  .

יובהר כי רק לאחר קבלת האישור ממנהל האתר והסדרת תנאי התשלום יימסרו לקוח פרטי הגישה לכניסה לתכנים שנרכשו.

 

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת

בגין רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים במתחם הפעילות, תחול מדיניות החזרה על פי חוק הגנת הצרכן. בהתאם לכך מוסכם בזאת כי כל המוצרים המוצעים באתר הינם מוצרי מידע כהגדרתם בחוק המחשבים התשנ"א 1995. אי לכך ובהתאם לזאת זכות ביטול הרכישה וקבלת תמורה חזרה אינה חלה על המוצרים המוצעים באתר של אתר ממון. כל חריגה ממדיניות זו תפורסם מראש ותחול רק בפרק הזמן ועל המוצר המפורסם כי חלה עליו חריגה.

ככלל כל מוצר באתר ו/או כל מוצר של אתר ממון וחברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ הינם אך ורק בכפוף לחוק הגנת הצרכן ולא תחול עליהם זכות ביטול הרכישה וקבלת תמורה חזרה עליהם, על זה למעט עבור תוכניות באתר בהן נרשם בפירוש אפשרות ביטול לפרק זמן ארוך יותר.

הודעת ביטול כאמור תימסר למערכת האתר בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בטלפון – 0528693990 ורק לאחר קבלת אישור בכתב ביטול מאת מנהל מטעמה של אתר ממון יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר מלא של התמורה ששולמה על ידו. ההחזר יבוצע באופן שיפורט על ידי מנהל האתר באישור הודעת הביטול, כמפורטת לעיל.

הביטול יתבצע תוך 10 ימי עסקים מקבלת אישור מנהל מטעמה של אתר ממון ו/או אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין השתתפות בכנסים שמוצעים לקהילה ו/או לקהל הלקוחות של אתר ממון לרבות ומבלי להגביל השתתפות בהרצאות ו/או בסדנאות פיזיות/ פרונטאליות, לקוח יהיה זכאי לביטול השתתפותו והשבה של התמורה ששולמה על ידו בהתאם לכללים שיפורסמו ביחס לכל אחת מהפעילויות.

למען הסר ספק , אתר ממון שומרת על זכותו לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו/או את תחולתם והן על זכותו בהתאם לשיקול דעתו לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.

 

מדיניות פעילות – שותפי השקה

אתר ממון עשויה להציע, מעת לעת, לקהל לקוחותיה פעילות של שותפי השקה.

הפעילות מבוססת על עקרונות השיווק והקידום הדיגטלי לפיו לקוח ו/או כל צד שלישי כפי שיוגדר על ידי אתר ממון יהיה זכאי לתמורה , בגובהה שיקבע מראש, בגין הפניה ורישום בפועל של צד שלישי למגוון המוצרים ו/או השירותים המוצעים מאתר ממון.

יובהר כי בין שותפי ההשקה עשויים להימנות, צדדים שלישים שאושרו על ידי אתר ממון כזכאים לתמורה בגין פעולות הקידום והשיווק שבוצעו על ידם שגרמו למימוש של עסקת מכירה לאילו מהמוצרים ו/או השירותים של אתר ממון וכל זאת בכפוף לתנאי מדיניות של שותפי ההשקה כפי שיוגדרו על ידי אתר ממון לאותה פעילות קידום ושיווק ייעודית.

למען הסר ספק יובהר כי גובה התמורה לה יהיה זכאי מי שהוגדר ואושר כשותף השקה לרבות כל תנאי הקשור לזכאותו ו/או להעדר זכאותו יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון ולזכותו של הנ"ל לעדכן ו/או לשנות תנאים אלו מעת לעת. .

 

המלצות וקישורים באתר

יובהר כי מעת לעת שומר אתר ממון ו/או אורי בריליאנט על זכותו (בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי )  להמליץ  על שירותים ו/או מוצרים שונים בנושאים הקשורים לפעילות באתר ואף לשים קישורים באתר שיפנו למוצרים ושירותים אלו. אותם קישורים עשויים להיות "קישור שותף" בגינם אתר ממון עשוי להיות מתוגמל על לחיצת הגולש על הקישור או הרשמתו בחינם או בתשלום לשירות המוצע בדף אליו מפנה הקישור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מאשר בזאת כי ידוע לך כי המלצה או קישור כזה אינם מעבירים כל אחריות מכל סוג על אורי בריליאנט ו/או אתר ממון ו/או אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ בגין טיבם ו/או איכותם של המוצרים ו/או השירותים אשר הומלצו כאמור דלעיל  והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה הקשורה להסתמכותך על המלצה או קישור מאתר ממון ו/או אורי בריליאנט טרם להרשמתך או רכישתו כל מוצר ו/או שירות כמפורט דלעיל  וההחלטה ו/או האחריות על רכישת הנ"ל ושביעות רצונך ממוצרים ו/או שירותים כאמור תחול עליך באופן בלעדי.

 

כנסים וסדנאות – תנאי מסגרת

להלן הצהרות והתחייבויות אשר יחולו על קהל המשתתפים בכנסים שיערכו מעת לעת , מאתר ממון, אם בתמורה ו/או ללא.

משתתף בכל סדנא ו/או התכנסות מכל סוג המוצעת מאתר ממון מאשר ומתחייב כדלקמן:

 • אני מאשר/ת את הסכמתי להשתתף בתכנית ו/או בהתכנסות שתערך בהתאם להנחיות ונהלים שנמסרו לי על ידי אתר ממון ו/או על ידי כל גורם מטעמו (להלן: "הכנס/ים ; התכנית בהתאמה") .
 • הנני מאשר/ת כי הובא לידיעתי כי במסגרת התכנית ו/או הכנס/ים עשויים להיערך צילומים (לרבות צילומי סטילס ו/או ווידאו) על ידי אתר ממון ו/או על ידי כל גורם מטעמו והנני מאשר את השתתפותי בצילומים כאמור ומאשר לאתר ממון ו/או לכל גורם מטעמו לעשות שימוש בצילומים כאמור ו/או בכל חלק מתוצרי הצילומים האמורים בכל מוצר של אתר ממון ו/או פלטפורמה ו/או אופן שיהא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון באם יחליט לעשות בהם שימוש (להלן: "הצילומים");, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן (ככל שתחולנה), בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש סביר ומקובל בהם לרבות ומבלי להגביל במסגרת כל פעולות קידום ו/או יח"צ לכל המוצרים ו/או השירותים ו/או הפעילויות ו/או הכנסים מאתר ממון.
 • הנני מתחייב בזאת להשתתף בכנס ו/או בתכנית בהתאם לאמור להלן ולאמור בתקנון הפעילות כפי שיפורסם באתר הבית של אתר ממון יעודכן מעת לעת.
 • הנני מאשר לאתר ממון /או לכל גורם הפועל מטעמה, לערוך את הצילומים ולעשות שימוש בצילומים ו/או בחלקים מהם במסגרת כל פעילות ו/או תכנית ו/או מוצר המשווק באמצעות אתר ממון , הכול לפי שיקול דעתם המקצועית הבלעדית, ובסבירות כי יכול שכלל לא יעשה כל שימוש בצילומים.
 • הנני מייפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחם של אורי בריליאנט ו/ או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או אתר ממון ו/או כל גורם מורשה הפועל מטעמם להשתמש בשמי, צילומיי, תמונתי, והביוגרפיה שלי לצרכיי פרסום ו/או יחסי ציבור של התוכנית ו/או הכנס בו אשתתף לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכל שימוש כאמור יעשה בצורה מכובדת ונאותה ולא יהיה בה בכדי לפגוע במעמדי דמותי ושמי הטוב .
 • הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות השידור ו/או ההפצה של הצילומים יהיו בבעלותם הבלעדית של אתר ממון ו/או של אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או כל גורם מורשה מטעמם אשר יהיו רשאים להביא לשידורם ו/או הפצתם במלואן ו/או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי נגד אתר ממון ו/או של אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או  כל גורם מורשה מטעמם כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא.

 

השימוש במידע על אחריות המשתמש

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו/או תוכן מכל סוג המועבר באמצעות מתחם פעילות זה ו/או באמצעות הכנסים ו/או הסדנאות ו/או במסגרת קבוצת הפייסבוק ו/או באמצעות כל תוכן מכל סוג המועבר באמצעות המוצרים ו/או השירותים ו/או בכל מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או כל גורם הפועל מטעמו בכל פלטפורמה, באמצעותו יפעל אתר ממון, או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ בכל עת בעתיד לרבות ומבלי להגביל באמצעות מענה במיילים ו/או בשיחות טלפוניות ו/או שיחות פרונטליות אישיות ו/או קבוצתיות, כתחליף לייעוץ שיווקי מכל סוג שהוא המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע.

המידע ו/או התוכן המועברים על ידי כל  גורם המורשה לפעול מטעם אתר ממון בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות ) אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע פעולות ו/או שינויי קבע מכל סוג אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים ייעודיים.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי אתר ממון  ו/או על ידי מי מנציגיה ו/או שילוחיה הינו על אחריותו הבלעדית של המקבל והנ"ל מוותר על כל טענה ו/או דרישה נגד אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או  כל גורם מורשה מטעמם בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו/או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו ו/או יושמו שינויי קבע בעל אופי מהותי ואלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.

כמו כן, אין לצפות לתוצאות יוצאות דופן או לתוצאות כלשהן עקב השימוש במידע הניתן במסגרות השונות, הן אלו הניתנות ללא תשלום והן אלו הניתנות בתשלום במסגרת הקורסים השונים. התוצאות הפועל תלויות בגורמים רבים, ולמשתמש לא תהיה כל תלונה ביחס למידע כלשהו שקיבלת מאתר ממון אשר לדבריו לא עזר לו כפי שציפה או אפילו הזיק. השימוש במידע באתר ממון הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

אתרים של צדדים שלישיים

במסגרת מתחם הפעילות  ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באמצעותו, ייתכן ויוצגו קישורים לאתרים אחרים שברשת ו/או לזירות מקוונות אחרות והן תתכן הפניית קישורים לאתר ו/או לשירותים המוצגים בו באמצעות אתרים ו/או זירות מקוונות אחרות. יובהר כי ייתכן והאתרים המפנים ו/או המופנים האמורים לעיל אינם בשליטה ו/או בבעלותה של אתר ממון ו/או גורם הפועל מטעמה  ומשכך אין לאתר ממון ו/או לחברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או למי מטעמה ולא תהיה לה כל אחריות בדבר תקינותם ו/או חוקיותם ו/או אבטחתם של ההפניות ו/או האתרים הנ"ל ולא תהיה לכל משתמש ו/או גולש באתר כל טענה ו/או דרישה נגד אתר ממון ו/או נגד אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או נגד כל גורם מורשה מטעמם בקשר לכל עניין הקשור ו/או הנגזר מההפניות הנ"ל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לאתר ממון אין ולא תהיה כל אחריות לתקינותם של הקישורים המפנים ו/או המופנים ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות למידע ו/או לכל תוכן מכל סוג המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרתם ו/או אבטחתם ו/או למדיניות הפרטיות ו/או או לנהלים הקשורים להקפדה על זכויות הנהוגים באתרים אלה.

 

תוכן ורישיונות שימוש בתוכן

בהסכם זה הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך כי מתחם הפעילות  ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו מכילים תוכן ו/או מידע אשר הנו קניינה הרוחני של אתר ממון ו/או של אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ומלוא הזכויות בו הינן קניינם של הנ"ל ושלהם בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי הקניין הרוחני הנדון בסעיף זה חל על כל תוכן ו/או המידע לרבות אך מבלי למעט תוכן המוגן בידי זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או סמני שירות ו/או פטנט ו/או זכויות של סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ו/או Know-how  ו/או כל זכות קניינית אחרת המגנות על קניינה הרוחני של אתר ממון ו/או של אורי בריליאנט ו/או כל יישות הפועל מטעמה לרבות אך מבלי להגביל, זכויותיה המוסריות, זכויותיה לפרסום ו/או לפרטיות וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין ו/או בכל טריטוריה באשר תהא קיימת ו/או תתקיים בעתיד.

הנך מתחייב/ת להקפיד הקפדה יתירה על הגנת קניינU הרוחני הנ"ל של אתר ממון  ולהימנע מכל פעולה שעשויה להפר את זכויות הבעלות של אתר ממון בקניינו הרוחני כמוזכר לעיל.

על אף בעלותו של אתר ממון ו/או אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או מי מטעמה בזכויות הקניין הרוחני מכל סוג בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר ו/או הנכללים במסגרת השירותים המוצעים בו כמפורט לעיל, אתר ממון נותן בזאת למשתמשי האתר רישיון לשימוש אישי בלתי מוגבל בזמן ו/או במקום, אשר אינו נותן למשתמש ואין לפרשו כנותן למשתמש רישיון לשימוש בלעדי (exclusive) בתוכן ו/או במידע הנ"ל.

רישיון השימוש הנ"ל הניתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה לכל צד שלישי ורישיון זה אינו מתיר כל אופן של שימוש מסחרי בתוכן ו/או במידע של אתר ממון  ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמם ואסורה על פיו  כל שימוש שמהווה ו/ו העשוי להוות הפרה של הוראותיו של הסכם זה ו/או של דיני קניין רוחני ביחס לקניינה של אתר ממון המצוי כאמור באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או אשר יוצעו על ידי אתר ממון בכל עת בעתיד.

למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרישיון הנ"ל הנך מורשה באופן אישי בלבד לעשות בו שימוש למטרות הקשורות לשימושך באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בלבד ולשם כך בלבד ולפיכך אינך מורשה  לערוך את התוכן ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או להפיצו והכל בכפוף לכיבוד האיסור המוחלט למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה מסחרית בתוכן ו/או במידע הנ"ל ללא קבלת הרשאתו המפורשת מראש ובכתב של אתר ממון ו/או של גורם מורשה ומוסמך מטעמו מתוקף מעמדה של הנ"ל כבעליו החוקיים של התוכן ו/או המידע הנ"ל.

הנך מאשר/ת את התחייבותך כי לא תפר בכל אופן שיהיה את זכויותיו של אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או כל גורם מורשה מטעמה  ו/או כל צד שלישי אשר הנו בעליו החוקיים זכויות הקניין בתוכן ו/או במידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ולא תעשה כל פעולה האסורה על ידי דיני הקניין למעט אם ברשותך כאמור לעיל הרשאה מפורשת לעשיית פעולה אסור מאת בעליו החוקיים של בעל הקניין.

יודגש כי מעצם טבעו סעיף זה יעמוד על כנו ויישאר בתוקף אף אם תבוטלנה הוראות אחרות הגלומות בהסכם זה ו/או הנ"ל יבוא על סיומו ו/או יבוטל חשבון המשתמש שלך ו/או תחסם גישתך אליו לכל פרק זמן בידי אתר ממון   ו/או מי מטעמו  ו/או תופסק פעילותך באתר מכל סיבה שתהא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או כל גורם מורשה מטעמה.

 

קניינם הרוחני של צדדים שלישים

מובהר כי חלה עליך כגולש ו/או משתמש האתר החובה לכבד חוקים וכללים החלים על פי הדין ו/או הסכם הקושרים לקניינם הרוחני של צדדים שלישים ולהימנע בתכלית האיסור להפר בכל אופן את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישים בכל הקושר לפרסום תוכן באתר ו/או בקבוצת הפייסבוק וו/או בכל פלטפורמה דיגיטלית באמצעותה תפעל אתר ממון.

אתר ממון  שומרת על זכותה להסיר בכל עת תוכן שקיים בגינו חשש כי הנו מפר כל זכות קניינית של צדדים שלישים הנקשר לאתר ו/או לשירותים המוצעים במסגרתו וקיומה של הפרת זכויות כאמור תהווה עילה להפרה של הסכם זה על ידי המשתמש הקשור להפרה כאמור.

בנסיבות בהם קיים בידי אתר ממון  חשש להפרה כאמור הנ"ל שומר על זכותו להפסיק לאלתר את פעילותך באתר ו/או להסיר בכל עת את חשבון המשתמש שלך ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלך לתקופה קצובה או לא קצובה וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון . הנך מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה נגד אתר ממון ו/או נגד אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או  כל גורם מורשה מטעמם הקשורה ו/או הנגזרת לפעולת הסרה כאמור ו/או להפסקת פעילותך באתר לרבות ביטול ו/או מניעת גישה כאומר לעיל לחשבון המשתמש שלך בגין חשש לקיומה של הפרת זכויות קניין רוחני.

בנסיבות בהן לטעמך הופסקה בשגגה על ידי אתר ממון ו/או גורם מורשה מטעמו פעילותך באתר ו/או בקבוצת הפייסבוק ו/או הוסר חשבון המשתמש שלך בשל עניין הקשור להפרת זכויות קניין רוחני על ידך הנך רשאי להפנות הודעה למנהל האתר של אתר ממון בכתובת  דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ולנמק את טעמך לביטול החלטתה של אתר ממון  והנ"ל יערוך בדיקה לבחינת טענותיך.

זכויות קניין רוחני – קבוצת הפייסבוק

במסגרת קבוצת הפייסבוק ו/או במסגרת כל פלטפורמה במסגרתה יפעיל אתר ממון ו/או אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ פעילות לטובת  הקהילה כהגדרתה בתקנון זה, ניתן יהיה לחבר בקהילה להעלות ו/או להוסיף ו/או לפרסם ו/או להציג כל תוכן מכל סוג, לרבות אך מבלי למעט, קבצי וידאו, קבצי קוליים, קבצי מלל המשלבים את סוגי הקבצים הנ"ל, תגובות בכתב, תמונות, עיצובים גרפיים, סימנים, אייקונים, איורים, דמויות, קישורים לכל תוכן /או מידע מכל סוג, תוכן המשלב תצוגה של יצירות בהתאם לסוגי היצירות המפורטות בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח -2007 ו/או בכל חוק אחר החל בכל טריטוריה המתייחס לסוגי יצירות המוגנות בזכויות יוצרים (להלן: "תוכן חבר קהילה").

העלאת תוכן חבר קהילה על ידך מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת להצהרות ולכללים המפורטים להלן:

 • על אף שאתר ממון ו/או אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ שומר על זכותו לא לפרסם תוכן של חבר קהילה , והנו בעלת שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסומו בפועל של תוכן כאמור, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך האחראי הבלעדי לכל טענה ו/או דרישה שתועלה נגד אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או כל יישות משפטית ו/או גורם מטעמן בקשר לתוכן שהועלה על ידך כחבר קהילה כאמור (ככל שאכן הועלה על ידך).
 • הנך מוותר/ת וויתור מלא וסופי על כל טענה בדבר זכותו של אתר ממון להסיר ו/או שלא לפרסם כלל תוכן של חבר קהילה , אם בנוסחו המלאas is ו/או בכל חלק ממנו באם לשיקול שעתה הנו פוגעני ו/או כוזב ו/או בכל כל טעם נפגם שעשוי לפגוע באתר ממון ו/או בקהילתו ו/או בתדמיתם של הנ"ל.
 • הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך הבעלים ו/או בעל הזכויות המורשה להעלות את התוכן שהועלה על ידך וכי ברשותך מלוא הזכויות ו/או האישורים וההרשאות הנדרשים על פי דין להעניק בזאת לאתר ממון ו/או למי מטעמו ללא כל תמורה מכל סוג רישיון בלתי מוגבל בזמן ו/או בטריטוריה, לפרסום של תוכן כאמור בכל פלטפורמת אירוח בה יפעל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון
 • הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי באם יתגלה כי אינך בעל הזכויות ו/או הבעלים של תוכן אשר הועלה על ידך לפלטפורמה הפועלת על ידי ו/או באמצעות אתר ממון לאתר ו/או כי הרישיון אשר הוענק בזאת לאתר ממון ו/או למשתמשים אחרים ביחס לשימוש בתוכן שלך ניתן על ידך תוך הטעיה ו/או תוך הצהרה כוזבת מכל סוג וסיבה שתהא, אתר ממון יהא זכאי בכפוף להמצאת דרישתו הראשונה בעניין לקבל לידיו את מלוא הפיצוי ו/או השיפוי כפי שיידרש על ידו אם בעצמו ו/או מי מטעמו לרבות באמצעות סוכניהם ו/או שליחיהם ו/או להיפרע בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לה (ככל שייגרם) בעניין ההפרה הנ"ל.

 

סיום פעילות

אתר ממון ו/או אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ שומרת על זכות לסיים ו/או לבטל בכל עת את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו לרבות אך מבלי למעט גישתך לחשבון המשתמש שלך וזאת בכל עת ומכל טעם אם לתקופה קצובה או לאו והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של אתר ממון ו/או כל גורם המורשה לכך מטעמו ומבלי חובתה לנמק את החלטתו בעניין לרבות מבלי חובתו להודיעך בכל דרך שתהא בטרם ביצוע פעולת סיום ו/או ביטול כאמור.

אם ברצונך לסיים את פעילותך באתר ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך עליך לעשות זאת בהתאם להנחיותיו ולהרשאותיו בכתב של אתר ממון בכפוף לבקשה שתומצא לצוות האתר אשר מונה לעניין בידי אתר ממון ו/או אורות – להאיר את האינטרנט בע"מ.

פעולת ביטול ו/או סיום של גישתך לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו לרבות ביטול ו/או סיום ו/או מניעת גישה לחשבונך האישי אם בוצע על ידך בהרשאת אתר ממון ו/או אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ  ו/או בשל החלטתו של אתר ממון ו/או גורם המורשה מטעמו בכל מקרה אינה מקימה לך כל זכות אוטומטית להשבת כספים מאתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או כל יישות משפטית ו/או גורם הפועל מטעמה  ו/או החזר של כל סכום אשר שולם על ידך לאתר ממון ו/או לאורי בריליאנט ו/או לחברת אורות – להאיר את האינטרנט בע"מ  ו/או למי מטעמן.

 

אחריות

אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ  ו/או מי מטעמם לרבות אך מבלי למעט, מנהליו, שלוחיו, סוכניו, חליפיו, דירקטורים שלו כיו"ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידו לצורכי קידום של פעילותו באתר ו/או בשירותים המוצעים זו, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות אתר ממון  בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו/או נזק.

מובהר כי אין לצפות לתוצאות יוצאות דופן או לתוצאות כלשהן עקב השימוש במידע הניתן במסגרות השונות, הן אלו הניתנות ללא תשלום והן אלו הניתנות בתשלום במסגרת הקורסים השונים. התוצאות הפועל תלויות בגורמים רבים, ולמשתמש לא תהיה כל תלונה ביחס למידע כלשהו שקיבלת מאתר ממון אשר לדבריו לא עזר לו כפי שציפה או אפילו הזיק. השימוש במידע באתר ממון הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

מובהר כי אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או לחברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ  ו/או מי מטעמם אינם ערבים בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבות לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ"ל פועל לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.

מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר כי על אף מאמציו של אתר ממון  ו/או מי מטעמו לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים ו/או המוצרים המוצעים בו, אתר ממון איננו מתחייב כי לא יהיו באתר אם בשלמותו ו/או כל חלק ממנו תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של האתר חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ"ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של האתר ולא תופנה נגד אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ  ו/או נגד כל גורם הפועל מטעמם כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.

 

הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לקבל מאתר ממון ו/או מאורי בריליאנט ו/או מחברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ ו/או מאת כל גורם מורשה הפועל מטעמן כל סוג של מידע ו/או תוכן לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו/או באמצעות מסרונים בדבר השירותים ו/או בדבר פעילותך באתר והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה.

למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות דיוור אלקטרוני לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

יודגש כי העברת הודעה למשתמש בידי אתר ממון ו/או אורי בריליאנט /או מי מטעמן כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.

 

שונות

המחאת זכויות – אתר ממון ו/או  אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ רשאים להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג' שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

למשתמש ו/או לכל צד החלים עליו תנאי תקנון זה שאינם  אתר ממון ו/או  אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ  ו/או מי מטעמם אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של אתר ממון ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש  ובכתב.

[בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ברורים לך אופן השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר ו/או בכל דומיין אחר הקשור באתר אם בשלמותו ו/או בכל חלק ממנו ותנאי תקנון זה מאושרים על ידך מרצונך החופשי.

אתר ממון  רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי שינויים בתקנון הפעילות לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד אתר ממון להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי "שינויים" בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג  לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו"ב.

על כל תנאיו של תקנון זה ו/או על ההתקשרות בינך לבין אתר ממון ו/או אורי בריליאנט ו/או חברת אורות - להאיר את האינטרנט בע"מ  ו/או על מי מטעמם יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.

הצדדים קובעים את אחד מבתי הדין לענייני ממונות של "ארץ חמדה" כמוסמך לדון בינם לבין עצמם בכל עניין הנובע מחוזה זה.

מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה, יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, אתר ממון יפרסם נוסח הוראה אשר יחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.

תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו . כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי אתר ממון  ו/או מי מטעמה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.

בכל שאלה הנוגעת לתנאי תקנון זה ניתן לפנות למנהל מתחם הפעילות בכתובת  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קטגוריה:
מילות מפתח:
דירוג המשתמש:
facebook_page_plugin